Vogelgriep

Er breekt regelmatig een vorm van vogelgriep uit in Nederland. Het loopt daardoor jaarlijks voor tienduizenden vogels slecht af. Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor onder meer kippen, eenden en kalkoenen. Sommige soorten vogelgriep kunnen ook mensen besmetten. De Dierenbescherming betreurt het dat er nog steeds te weinig structurele voorzorgsmaatregelen worden genomen.


Jaarlijks kost de vogelgriep tienduizenden vogels het leven.

Voorzorgsmaatregelen

De Dierenbescherming maakt zich al jaren sterk voor een structurele en zo diervriendelijk mogelijke aanpak van de permanente dreiging van vogelgriep. In 2015 presenteerden we een plan met tien maatregelen:
  1. De weerstand van pluimvee vergroten 
  2. Vaccins tegen vogelgriep ontwikkelen en toepassen 
  3. Insleep van vogelgriep door menselijk toedoen tegengaan 
  4. Het zo diervriendelijk mogelijk weren van ratten, muizen, vogels en insecten 
  5. Buiten uitlopen beter voor pluimvee en minder aantrekkelijk voor andere vogels maken 
  6. Pluimveebedrijven weghalen uit / niet vestigen in gebieden met veel watervogels 
  7. Grote concentraties van pluimveebedrijven afbouwen 
  8. Verminderen vogelgriepslachtoffers door verkleinen stallen en koppels 
  9. Meer opvangcapaciteit realiseren op broederijen en leghenopfokbedrijven 
  10. Diervriendelijker aanpak vogelgriep internationaal aankaarten 
In het plan ‘Diervriendelijker aanpak vogelgriep’ leggen we uitvoerig uit hoe bovenstaande maatregelen gerealiseerd kunnen worden.In 2015 werden er naar aanleiding van dit plan kamervragen gesteld. Staatssecretaris Dijksma constateerde destijds dat vooraf vaccineren nog niet mogelijk was, maar dat er onderzoek naar gedaan zou worden. Verder zou Dijksma met de pluimveesector overleggen over ruimtelijke maatregelen.

In 2016 kwam Ed Nijpels (VVD) op verzoek van de overheid namens de Sociaal Economische Raad (SER) met een advies over de versnelde overgang naar een andere, duurzamere vorm van veeteelt (waaronder gevogelte) in Nederland. De SER wilde vanaf 2017 de aandacht vestigen op duurzamere boeren die zich richten op dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid. De Dierenbescherming was blij met dit advies, maar hoorde niets. In 2018 schrijft minister Schouten in een brief dat er hard gewerkt wordt om de gevolgen van de vogelgriep in de toekomst te beperken. In de zomer moet er een plan liggen: de 'roadmap vogelgriep'.   

Pluimveesector verduurzamen

De Dierenbescherming begrijpt dat het niet eenvoudig is om vogelgriep te bestrijden. Toch zien wij het jaar-in-jaar-uit ophokken en preventief doden van tienduizenden dieren niet als geschikte optie. De Dierenbescherming blijft benadrukken dat het essentieel is dat er (voorzorgs)maatregelen worden getroffen om de pluimveesector in alle opzichten duurzamer te maken.

Nieuwsberichten en blogs van de Dierenbescherming